Det gør vi

Mission Østs arbejde spænder fra nødhjælp i krisesituationer til langsigtet udviklingshjælp. Vi er specialister på følgende områder:

Nødhjælp

Natur- og menneskeskabte katastrofer påvirker de fattigste mest. De truer menneskeliv, ødelægger hjem og skader folks livsgrundlag. Mission Øst reagerer hurtigt og effektivt med nødhjælp, kontanter, husly og anden hjælp sammen med lokale og internationale partnere. 

Vand, sanitet og hygiejne

Mangel på rent vand, utilstrækkelig sanitet og dårlig hygiejne kan føre til spredning af livsfarlige sygdomme. Mission Øst hjælper lokalsamfund med at opbygge og reparere vandsystemer og latriner og underviser i god hygiejne. Koblingen til verdensmålene: 6. Rent vand og sanitet

Fødevaresikkerhed

Mangel på mad – eller ensformig kost – fører til underernæring og dårligt helbred, især hos sårbare befolkningsgrupper som børn, gravide kvinder og ammende mødre. Mission Øst forsyner lokalsamfund med værktøj, frø og oplæring, så produktion, konservering og brug af fødevarer kan blive mere effektiv og varieret. Koblingen til verdensmålene: 2. Stop sult

Levebrød

Tab af ejendele på grund af katastrofer eller manglende adgang til vigtige ressourcer forhindrer ofte de fattigste i at tjene til livets ophold. Derved forbliver de fanget i fattigdom. Mission Øst støtter disse mennesker med at finde et holdbart livsgrundlag, bl.a. ved at sørge for værktøj, materialer, oplæring og rådgivning. Koblingen til verdensmålene: 1. Afskaf Fattigdom, 10. Mindre ulighed og også mål 8. Økonomisk vækst

Katastrofeforebyggelse

Naturkatastrofer som oversvømmelser, storme, tørker og jordskælv påvirker mest de lokalsamfund, der allerede er ramt af fattigdom. Mission Øst hjælper lokalsamfund med at analysere risici i forbindelse med katastrofer og at forebygge, forberede sig på og reagere på dem. Koblingen til verdensmålene: 1. Afskaf Fattigdom og også mål 13. Klimaindsats og mål 11. Bærdygtige byer og lokalsamfund

Handicap og inklusion

I de fleste lokalsamfund står personer med handicap over for mange forhindringer – som stigmatisering, diskrimination og manglende adgang til skoler og offentlige kontorer. Det øger risikoen for et liv i fattigdom. Mission Øst arbejder for at fremme rettigheder for mennesker med handicap og sikre inklusion af alle. 

Koblingen til verdensmålene: 10. Mindre ulighed5. Ligestilling mellem kønnene

Vores nøgletilgange er:

Inklusion

Vi stræber efter at hjælpe de mest sårbare og prøver at sikre, at ingen lades tilbage på grund af køn, handicap eller andre diskriminerende faktorer. Vi har en rettighedsbaseret tilgang i vores udviklingsindsats og søger at ændre holdninger for at styrke kvinders rettigheder og muligheder. 

Koblingen til verdensmålene: Ambitionen om ikke at lade nogen i stikken, går på tværs af alle verdensmålene.

Modstandskraft

Vi arbejder for at støtte varig forbedring af liv og levebrød, og vi prøver at skabe sammenhæng mellem nødhjælp, genopretning og udvikling. Når vi arbejder frem mod katastrofeforebyggelse, analyserer og forbereder vi os på naturkatastrofer med en tilgang, der tager hensyn til den specifikke kontekst. I områder som er udsatte på grund af klima, forsøger vi om muligt at integrere klimatilpasningsmetoder i lokal udvikling. 

Koblingen til verdensmålene: 1. Afskaf Fattigdom og også mål 13 – klimaforandringer

Ansvarlighed og partnerskab

Som svar på samfundets behov prøver vi at være ansvarlige over for dem, vi hjælper, og dem, der støtter vores arbejde. Vi samarbejder med andre lokale og internationale partnere og tager en planlagt tilgang til kapacitetsopbygning af civilsamfundet.

Koblingen til verdensmålene: 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner17. Partnerskaber for handling.